Nabór do szkół podstawowych na rok szkolny 2024/2025

Szanowni Państwo!

Od 4 marca do 30 kwietnia 2024 r. do klas I szkół podstawowych zgłaszać można dzieci zamieszkałe w obwodzie danej placówki.   

Zgłoszenia dziecka do I klasy szkoły podstawowej dokonać należy poprzez  elektroniczne wypełnienie druku zgłoszenia dostępnego na stronie: https://sp-ostrow-wielkopolski.nabory.pl/.
Wypełnione w systemie NABO zgłoszenie dziecka należy wydrukować, opatrzyć stosownymi podpisami i zanieść do szkoły obwodowej.

 

Od 6 maja do 13 maja 2024r. odbędzie się nabór do klas I szkół podstawowych dla dzieci spoza obwodu.

Nabór prowadzony będzie w szkołach, które dysponować będą wolnymi miejscami.

Zapisu należy dokonać za pomocą elektronicznego systemu NABO, dostępnego na stronie: https://sp-ostrow-wielkopolski.nabory.pl/.
Wypełniony w systemie NABO wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły należy wydrukować, opatrzyć stosownymi podpisami oraz zanieść do szkoły pierwszego wyboru.

O przyjęciu dziecka do klasy I szkoły podstawowej decyduje liczba punktów uzyskana na podstawie spełnianych kryteriów naboru.

Kryteria  naboru wraz z liczbą punktów oraz dokumenty do ich potwierdzenia:

 1. Kandydat mieszka na terenie Miasta Ostrowa Wielkopolskiego – 15 pkt
  (w przypadku różnych adresów zamieszkania i zameldowania wymagane oświadczenie);
 2. W szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka – 5 pkt
  (dokument potwierdzający – nie dotyczy);
 3. Miejsce pracy rodziców / prawnych opiekunów znajduje się w obwodzie szkoły – 4 pkt (wymagane oświadczenie o zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej, lub zaświadczenie z zakładu pracy);
 4. W obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (babcia, dziadek) wspierający rodziców / prawnych opiekunów w zapewnieniu mu należytej opieki – 3 pkt
  (wymagane oświadczenie o zamieszkaniu krewnych dziecka w obwodzie danej szkoły);
 5. Dziecko uczęszczało do przedszkola znajdującego się na tym samym osiedlu co szkoła – 2 pkt (wymagane potwierdzenie z przedszkola);
 6. Rodzic dziecka jest absolwentem szkoły – 1 pkt (dokument potwierdzający – nie dotyczy).

W celu potwierdzenia kryteriów, razem z wnioskiem do placówki pierwszego wyboru należy dostarczyć oświadczenia (do pobrania poniżej). Dostarczenie oświadczenia jest dobrowolne, jednak jego brak skutkować będzie wyłączeniem z wniosku kryteriów o których mowa w oświadczeniu.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do szkół podstawowych

Granice obwodów

 ośw. o zatrudnieniu….

 ośw. o zamieszkaniu krewnych…

 ośw. o zamieszkaniu na terenie Miasta 

Zapraszamy czwartoklasistów ze sportową pasją!

Szanowni Rodzice,

mamy przyjemność poinformować, że od roku szkolnego 2023/2024 chętne dzieci z klas czwartych, realizować będą rozszerzony program wychowania fizycznego o profilu piłki nożnej. W tym celu zwiększymy ilość godzin wychowania fizycznego w tych klasach o dodatkowych sześć – co w sumie da dziesięć godzin w tygodniu. Zajęcia te ujęte będą w planie lekcyjnym, tak aby dzieci nie musiały drugi raz przychodzić do szkoły.

W związku z powyższymi zapraszamy chętnych chłopców i dziewczynki (z  rocznika 2013), z najbliższych okolic, do przyłączenia się do fajnej sportowej przygody z piłką nożną. Warunek: stan zdrowia dziecka nie wyklucza uprawiania sportu.

Uczniowie, których rodzice złożyli już pisemną deklarację udziału swojego dziecka w tych zajęciach,  są już zakwalifikowani do tej grupy sportowej. 

 

Telefon kontaktowy do sekretariatu SP 14: 62/735 60 91

 Deklaracja do pobrania. 

 

Dymna-Heine

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 14