Wykaz podręczników na rok szkolny 2023/2024

Szanowni Państwo,

poniżej znajduje się wykaz podręczników na nowy rok szkolny.

Szkoła nie zapewnia podręczników do dodatkowego języka niemieckiego oraz religii. Należy  zakupić je we własnym zakresie.

Dodatkowy język niemiecki jest w klasach  VI a i VI b

Religia w każdej klasie.

Proszę zwrócić uwagę, które klasy pracują dodatkowo na ćwiczeniach.

Szkolny zestaw podręczników

Wykaz podręczników i programów na rok szkolny 2022/2023

Szanowni Państwo,

oto  szkolny zestaw podręczników i programów nauczania na rok 2022//2023

Podręczniki dla każdego ucznia udostępnia biblioteka szkolna w ramach subwencji oświatowej.

Wyjątek stanowią:

–  podręczniki do religii – do każdej klasy

– podręcznik do języka niemieckiego w klasie szóstej.

 Te podręczniki należy zakupić we własnym zakresie.

 

Podręczniki te można kupić używane. Zachęcamy do kontaktów ze starszymi rocznikami.

 

Regulamin wypożyczania podręczników

Regulamin wypożyczania
podręczników i materiałów edukacyjnych
w Szkole Podstawowej nr 14 w Ostrowie Wielkopolskim

 § 1

 1. Regulamin określa zasady związane z wypożyczaniem uczniom podręczników i materiałów edukacyjnych.
 2. Rodzice uczniów zostają zapoznani z treścią Regulaminu podczas pierwszego spotkania organizacyjnego ( wywiadówki) w danym roku szkolnym.
 3. Wypożyczenie podręczników do domu i ich zwrot jest odnotowywane przez bibliotekarza.
 4. Zwrot wypożyczonych podręczników bibliotekarz potwierdza w komputerowej bazie użytkowników.
 5. Podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe stanowią własność szkoły.

 § 2

 1. Do wypożyczania podręczników i materiałów edukacyjnych uprawnieni są wszyscy uczniowie szkoły, którzy rozpoczęli naukę w roku szkolnym 2015/2016 lub później.
 2. Wypożyczenie podręczników i materiałów edukacyjnych uczniom następuje na początku każdego roku szkolnego.
 3. Wychowawca informuje uczniów, aby przed wypożyczeniem sprawdzili stan podręczników i materiałów edukacyjnych. Ewentualne uszkodzenia należy natychmiast zgłosić wychowawcy.
 4. Po przekazaniu podręczników i materiałów edukacyjnych uczniom i sprawdzeniu ich stanu rodzic/opiekun prawny podpisuje i przekazuje wychowawcy oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik do regulaminu. Podpisanie oświadczenia następuje na pierwszym spotkaniu organizacyjnym ( wywiadówce) z rodzicami.
 5. Podręczniki wypożyczane są na okres jednego roku szkolnego, z wyłączeniem wakacji letnich.
 6. Zwrot podręczników następował będzie zgodnie z ogłoszonym w czerwcu każdego roku harmonogramem (nie później niż do zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych).

§ 3

 1. W przypadku, gdy uczeń w trakcie roku szkolnego zrezygnuje z nauki w szkole, obowiązany jest zwrócić otrzymane podręczniki i materiały edukacyjne najpóźniej w ostatnim dniu nauki w placówce.
 2. Uczeń jest obowiązany zwrócić szkole podręcznik w stanie niepogorszonym, pomijając zużycie będące następstwem prawidłowego używania.
 3. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów i notatek w podręcznikach.
 4. Zabrania się wyrywania kartek z podręcznika, sklejania kartek, przecinania itd. oraz innych czynności, które powodować mogą uszkodzenie lub zniszczenie podręcznika.
 5. Przez zniszczenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się umyślne lub nieumyślne spowodowanie wady fizycznej, która pomniejsza wartość użytkową podręcznika lub materiałów edukacyjnych i uniemożliwia ich wykorzystanie.
 6. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika w terminie wskazanym w § 2 ust. 7 lub § 3 ust. 1 rodzic/opiekun prawny jest obowiązany zwrócić koszt zakupu podręcznika.
 7. Wartość uszkodzonych lub zniszczonych podręczników i materiałów edukacyjnych określa dyrektor szkoły.

§ 4

 1. Organem uprawnionym do zmiany Regulaminu jest dyrektor szkoły.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2017r.